รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562


1) โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครขอนแก่น      ดาวน์โหลด

2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Work shop) กองวิชาการและแผนงาน      ดาวน์โหลด

3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Work shop) สำนักการคลัง      ดาวน์โหลด

4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Work shop) สำนักสวัสดิการสังคม      ดาวน์โหลด

5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Work shop) สำนักปลัดเทศบาล      ดาวน์โหลด

6) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Work shop) สำนักการศึกษา      ดาวน์โหลด

7) โครงการอบรมการดูแลฐานกายโดยแพทย์ทางเลือก      ดาวน์โหลด

8) โครงการอบรมหน้าที่และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง       ดาวน์โหลด

9) โครงการอบรมการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีได้ด้วยตนเอง       ดาวน์โหลด

10) โครงการอบรมพัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการทำงาน       ดาวน์โหลด

11) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรถนนฅนเดินขอนแก่น       ดาวน์โหลด

12) โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น)       ดาวน์โหลด

13) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมและ Montessori       ดาวน์โหลด

14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ Experience Learning (EL)       ดาวน์โหลด