คณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง
2 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง
3 การชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร
4 การชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร
5 สิ่งก่อสร้าง(รวม) ประจำปี 2567
6 สิ่งก่อสร้าง(รวม) ประจำปี 2567
7 แผนการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567
8 แผนการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567
9 บุคลากร ประจำปี 2567
10 บุคลากร ประจำปี 2567
11 ครุภัณฑ์(รวม) ประจำปี 2567
12 ครุภัณฑ์(รวม) ประจำปี 2567
13 รถขยะ ประจำปี 2567
14 รถขยะ ประจำปี 2567