การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


        *  แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click

        *  แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์เทศบาล       Click

        *  การดำเนินการตามมาตรการความโปร่งใส       Click