การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ข้อมูลพื้นฐาน

          1. โครงสร้าง
                - โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่น       Click

          2. ข้อมูลผู้บริหาร
                - โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นฝ่ายบริหาร       Click
                - เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน       Click

          3. อำนาจหน้าที่
                - อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลฯ       Click

          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น       Click

          5. ข้อมูลการติดต่อ
                - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น       Click

          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       Click

     การประชาสัมพันธ์

          7. ข่าวประชาสัมพันธ์
                - ข่าวประชาสัมพันธ์       Click
                - ข้อมูลข่าวสาร       Click
                - อัลบั้มรูปภาพ       Click

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8. Q&A
                - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น       Click

          9. Social Network
                - Social Network       Click
                - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น       Click

     การดำเนินงาน

          10. แผนดำเนินงานประจำปี
                - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563       Click

          11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
                - รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน เทศบาลนครขอนแก่น       Click

          12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562       Click

     การปฏิบัติงาน

          13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                - คู่มือพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น       Click

     การให้บริการ

          14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                - คู่มือบริการประชาชน (ฉบับเต็ม)       Click
                - ภาพประกอบขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น       Click

          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                - สถิติการให้บริการ       Click

          16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562       Click

          17. E-Service
                - ระบบแจ้งเรื่องร้องทุกข์และทุจริตคอรัปชั่น       Click

     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                - รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563       Click
                - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563       Click
                - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563       Click

          19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
                - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563       Click

          20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562       Click
                - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       Click

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563       Click
                - ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง       Click

          22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                - ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง       Click

          23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563       Click

          24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562       Click

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563       Click
                - แนวทางการกำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า       Click
                - ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563       Click
                - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น       Click

          26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2563       Click
                - ตารางเปรียบเทียบอัตรากำลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกันฯ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563       Click
                - คู่มือพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น       Click

          27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                - ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในปัจจุบัน       Click
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557       Click

          28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562       Click
                - รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click
                - แบบสรุปภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35       Click

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต       Click

          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                - ระบบแจ้งเรื่องร้องทุกข์และทุจริตคอรัปชั่น       Click
                - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น       Click

          31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
                - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563       Click

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น       Click

          33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                - รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563       Click
                - รายงานการประชุมศรีจันทร์คลับ Srichan Club Meeting ปีงบประมาณ 2563       Click
                - รายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ปีงบประมาณ 2563       Click
                - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน เทศบาลนครขอนแก่น       Click

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น       Click

          35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                - รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563       Click
                - รายงานการประชุมศรีจันทร์คลับ Srichan Club Meeting ปีงบประมาณ 2563       Click
                - รายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ปีงบประมาณ 2563       Click
                - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น       Click

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       Click

          37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                - คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - มาตรการต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       Click

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร       Click
                - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในเทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.)       Click
                - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       Click

     แผนป้องกันการทุจริต

          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)       Click
                - แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)       Click

          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
                - รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563       Click

          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
                - รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562       Click

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในเทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - สรุปประเด็นที่พบข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2562       Click
                - หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564       Click
                - ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       Click
                - ขอรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       Click
                - คู่มือพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       Click
                - มาตรการต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น       Click

          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                - รายงานผลการดำเนินการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - แจ้งแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของเทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่น คำสั่ง ,บันทึกขออนุมัติ       Click