การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ข้อมูลพื้นฐาน

          1. โครงสร้าง      Click

          2. ข้อมูลผู้บริหาร      Click

          3. อำนาจหน้าที่      Click

          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน      Click

          5. ข้อมูลการติดต่อ      Click

          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      Click

     การประชาสัมพันธ์

          7. ข่าวประชาสัมพันธ์      Click

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8. Q&A      Click

          9. Social Network      Click

     การดำเนินงาน

          10. แผนดำเนินงานประจำปี      Click

          11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน      Click

          12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี      Click

     การปฏิบัติงาน

          13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      Click

     การให้บริการ

          14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      Click

          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      Click

          17. E-Service      Click

     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      Click 1      Click 2

          19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน      Click

          20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      Click 1      Click 2

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ      Click

          22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      Click

          23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      Click

          24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี      Click

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      Click

          26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      Click

          27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี      Click

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      Click

          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      Click

          31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี      Click

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      Click

          33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      Click

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      Click

          35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร      Click

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี      Click

          37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต      Click 1      Click 2      Click 3

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     แผนป้องกันการทุจริต

          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      Click

          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน      Click

          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      Click

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      Click 1      Click 2      Click 3      Click 4

          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     Click