รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1/2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 2/2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)
3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 3/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 4/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)