เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน

  • สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221202 , 043-009842 โทรสาร : 043-224033
  • สำนักปลัดเทศบาล ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221185 ปลัดเทศบาล : 043-221779 รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ) : 043-224390 รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา) : 043-224031 รองปลัดเทศบาล (นายสุปัทม์) : 043-224032 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล : 043-225525 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-221185 ฝ่ายอำนวยการ : 043-225617 ฝ่ายการประชุมฯ : 043-321152 ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ฯ : 043-223648 ฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกฯ : 043-225151 งานรับเรื่องร้องเรียน : 043-271261 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ : 043-225618 ฝ่ายปกครอง : 043-247158 ศูนย์ยานพาหนะ : 043-222389 ฝ่ายป้องกันฯ : 043-227911 สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง : 043-234581 สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ : 043-221184 , 199 สถานีดับเพลิงเมืองเก่า : 043-224625 สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู : 043-234583
  • สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล แห่งที่ 1 : 043-246150 สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 : 043-220881
  • กองวิชาการและแผนงาน ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221667 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 043-222944
  • สำนักการคลัง ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-224030 ฝ่ายการเงินและบัญชี : 043-222866 ฝ่ายระเบียบการคลัง : 043-224030 ฝ่ายสถิติการคลัง : 043-224030 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน : 043-270730 ฝ่ายพัฒนารายได้ : 043-224029 ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ : 043-224029 ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ : 043-224030
  • สำนักการศึกษา ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-225166 รร.ท.สวนสนุก : 043-221823 รร.ท.วัดกลาง : 043-222258 รร.ท.คุ้มหนองคู : 043-238119 รร.ท.โนนทัน : 043-225297 รร.ท.หนองใหญ่ : 043-466182 รร.อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) : 043-270206 รร.ท.หนองแวง : 043-239967 รร.ท.โนนชัย : 043-237589 รร.ท.สามเหลี่ยม : 043-237611 รร.ท.บ้านตูม : 043-225281 รร.ท.ศรีฐาน : 043-236978 โฮงมูนมัง : 043-271173
  • สำนักการสาธารณสุขฯ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-424550 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 : 043-424551 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (โนนชัย) : 043-237661 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่) : 043-466293 ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน (ที่พักขยะ) : 043-223880
  • สำนักการช่าง ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221578
  • สำนักสวัสดิการสังคม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-271210 , 043-225306