แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
3 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2559)
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อาหารเสริม(นม)โรงเรียน)