หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


        *  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร       Click

        *  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร      
                - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล้วเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง       Click
                - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการฯ       Click

        *  การพัฒนาบุคลากร       Click

        *  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ       Click

        *  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ       Click

        *  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น       Click