การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


        *  เทศบาลนครขอนแก่นจัดประชุมประชาคมระดับนคร       Click

        *  เทศบลนครขอนแก่นจัดเวทีสภาเมือง       Click