ความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์

1. แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

2. แบบสำรวจเกี่ยวกับความน่าสนใจของข้อมูล

3. แบบสำรวจเกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร

4. แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความชัดเจนเข้าใจง่ายของข้อมูล

5. แบบสำรวจเกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล