ความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์แบบละเอียด

1. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

2. ความน่าสนใจของข้อมูล

3. ได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร

4. ความเข้าใจง่ายของข้อมูล

5. ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล