เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


1) ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     ดาวน์โหลด

2) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     ดาวน์โหลด

3) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลนครขอนแก่น     ดาวน์โหลด

4) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     ดาวน์โหลด