เผยแพร่สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


** หนังสือจากจังหวัด เรื่อง ขอให้เผยแพร่สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19       ดาวน์โหลดเอกสาร


** สื่อโฆษณาโทรทัศน์ ชุุดที่ 1 "โลกใหม่" ความยาว 75 วินาที** สื่อโฆษณาโทรทัศน์ ชุุดที่ 2 "ทางรอด" ความยาว 30 วินาที