รางวัลพระปกเกล้า 2558


รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558
"ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์"


Image 01

      วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและคณะ เข้าร่วมรับมอบโล่ “รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” จากสถาบันพระปกเกล้า


Image 01

โครงการส่งเข้าประกวด จำนวน 8 โครงการ

1. โครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เป็นนวัตกรรมที่ทำให้กลุ่มเด็กนอกระบบเกิดการปรับทัศนคติเปลี่ยนแปลงตนเองในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
2. โครงการ CCTV 1,000 จุด ภาคประชาชน เป็นความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาบ้านเมือง
3. โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว เป็นพลังบวกของสังคมเมืองขอนแก่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “พลังสีขาวเบียดสีดำ” โดยการมอบโล่ สายรัดข้อมือและธง (เครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์) เพื่อแสดงให้เห็นว่าบ้านหลังนี้ได้ผ่านกระบวนการตรวจและรับรองแล้วว่า ไม่มีผู้เสพติดและไม่มีการขายยาเสพติด
4. โครงการอิ่มท้องอุ่นใจบ้านใกล้โรงเรียน เป็นความร่วมมือกับร้านข้างแกงในชุมชนและโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในการดูแลอาหารกลางวันฟรีแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดคนดูแล โดยใช้อาสาสมัครจากโรงเรียน/ชุมชน มารับหน้าที่ให้บริการส่งปิ่นโตถึงบ้าน
5. โครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก “ยุทธศาสตร์ช่วยเหลือคนพิการ” เพื่อสร้างความอ่อนโยนให้เกิดที่ใจคนและสร้างเมืองขอนแก่นให้มีการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกเป้าหมายในสังคม
6. โครงการเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัย เป็นการทำงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถบริการประชาชนด้านความปลอดภัยจากสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และพึงพอใจสูงสุด
7. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low-Carbon City) เป็นการใจดีต่อธรรมชาติ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ (สังคมแห่งต้นไม้ ไร้มลพิษ พิชิตพลังงาน สร้างสังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว)
8. โครงการงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว เป็นการต่อสู้กับกระแสการบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลของคนในสังคมไทย ภายใต้การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมไปถึงภายในบริเวณงานยังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน