ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครขอนแก่นที่อยู่  :  บ้านเลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ
              ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
              จังหวัดขอนแก่น
              40000
              ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์  :  043-271261 , 043-225151
เว็บไซต์  :  http://www.kkmuni.go.th


หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
- พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
- ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

ช่องทางการร้องเรียน
(1) ทางเว็บไซต์  www.kkmuni.go.th  เทศบาลนครขอนแก่น ในช่อง "ติดต่อเทศบาล"

(2) ระบบร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น  http://122.154.129.219/kkmuni_complain_2558/new_form.php  หรือ โทร. 043-271261 และ
043-225151

(3) โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1202-8 โทรสาร 0-2243-6637 หรือ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

(4) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น  http://202.28.34.209/new.php

(5) Call Center 1567 ศูนย์ดำรงธรรม มท. ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

วิธีแจ้งเบาะแส
- ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้กระทำผิด
- พฤติการณ์ที่พบเห็น/ทราบ เช่น เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำผิด และพยานหลักฐานต่างๆ(ถ้ามี) เช่น
เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย พยานบุคคล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน