ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครขอนแก่นเลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ 40000
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
ประเทศไทย


043-271261 , 043-225151
http://www.kkmuni.go.th


หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
- พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

ช่องทางการร้องเรียน
(2.1) ทางเว็บไซต์ www.kkmuni.go.th เทศบาลนครขอนแก่น ในช่อง "ร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอรับชั่น"

(2.2) ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-271261 และ 043-225151

(2.3) ทางเว็บไซต์ www.thailocaladmin.go.th กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในช่อง "แจ้งข้อร้องเรียน"

(2.4) โทรศัพท์สายตรง 08-1174-3768, 0-2243-0843, 0-2241-9000 ต่อ 1206 โทรสาร 0-2243-6637 หรือ กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

(2.5) ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น (สถ.) โทรศัพท์ 0-2241-9018

(2.6) Call Center 1567 ศูนย์ดำรงธรรม มท. ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

วิธีแจ้งเบาะแส
- ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้กระทำผิด
- พฤติการณ์ที่พบเห็น/ทราบ เช่น เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำผิด และพยานหลักฐานต่างๆ(ถ้ามี) เช่น เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย พยานบุคคล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น