รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


        *  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน       Click

        *  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน       Click

        *  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน       Click

        *  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน       Click