คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


        *  คู่มือบริการประชาชน       Click

        *  คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับงานบุคคลภายในเทศบาล       Click