การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


        *  เทศบาลนครขอนแก่น ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ครั้งที่ 1/2565       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 7/2564       Click