แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


        *  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)       Click

        *  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)       Click

        *  แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.2561-2565 (ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       Click        ** หมายเหตุ  :    หนังสือแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565       Click