การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


        *  เทศบาลนครขอนแก่น เปิดการอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบยั่งยืน       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564       Click

        *  ชาวขอนแก่น 60,000 กว่าคนหลอมหัวใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลองขอนแก่นครบ 223 ปี       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและลงนามบันทึกข้อตกลง ประชาสังคมสานพลังเปลี่ยนเมืองขอนแก่นไร้ขยะ       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมรับมืออุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย       Click