การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล


        *  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการด้านการบรรจุและแต่งตั้ง       Click

        *  แผนความก้าวหน้าและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ       Click

        *  การดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม       Click