รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
2 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
3 ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)