รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2562
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
3 ประจำเดือนธันวาคม 2562
4 ประจำเดือนมกราคม 2563
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
6 ประจำเดือนมีนาคม 2563
7 ประจำเดือนเมษายน 2563
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
11 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
12 ประจำเดือนกันยายน 2563
13 สรุปรายรับจริง-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563