รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)