แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,715 ชุด)