รมช.คมนาคม เห็นชอบ ให้ขอนแก่น ดำเนินการรถไฟฟ้า LRT สายเหนือ-ใต้

รมช.คมนาคม เห็นชอบ ให้ขอนแก่น ดำเนินการรถไฟฟ้า LRT สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เห็นชอบให้ขอนแก่นดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ - ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค เพื่อพัฒนาเมือง พัฒนาคนขอนแก่นให้รักท้องถิ่น ผลิตบุคลากรเรียนรู้ระบบราง รองรับรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และความเจริญเติบโตของประเทศต่อไป

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร ดร. สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำผู้บริหาร 5 เทศบาล เข้าพบ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอแสดงเจตจำนงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบริษัทลูก 5 เทศบาลขอนแก่น คือ บริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ - ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น พร้อมขอผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มาดำเนินโครงการ และขอเชิญผู้แทนจาก สนข. และ รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาโครงการ

โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายทองปักษ์ ไทธานี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จ.ขอนแก่น นายเรืองระวี จันทนาม ผอ. กลุ่มกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น. ดร. กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุม เพื่อรายงานความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินโครงการ โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟัง

นายกเทศมนตรีกล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT ที่ขอนแก่นนั้น จะเป็นการพัฒนาเมืองมิใช่เพียงการก่อสร้างรถรางเท่านั้น ขอนแก่นต้องการที่จะเป็นผู้ทำโครงการเอง ไม่ต้องการเพียงแค่แก้ปัญหาการจราจรของเมืองขอนแก่นเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดยการใช้โอกาสนี้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะต้องการให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่ผลิตระบบขนส่งมวลชน ผลิตบุคลากรคุณภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ผลิตรถ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถร่วมมือกับทางมหาวิทยายาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอนหลักสูตรระบบราง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวขอนแก่น และภาคอีสานที่เรียนจบสามารถมีงานที่ดีรองรับโครงการรถไฟของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยายเส้นทางรถไฟเส้นใหม่ของรัฐบาล โดยไม่ต้องไปแย่งงานกันในกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศ โครงการนี้ส่งเสริมทั้งการพัฒนาเมือง พร้อมกับพัฒนาบุคคลไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน ลดภาระภาครัฐให้น้อยที่สุด ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ 4 เทศบาล มีกำหนดการเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการในวันที่ 17-18 พ.ค.61 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งว่ากระทรวงคมนาคมมีความตั้งใจให้ท้องถิ่นดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งตัวอย่างที่ทำอยู่ เช่น ภารกิจถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงคมนาคมให้ท้องถิ่นดำเนินการเองในหลายภารกิจ โดยในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าในประเทศไทย มีทั้งรูปแบบที่ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการและ รฟม. เป็นผู้ดำเนินการ ตอนนี้รับทราบนโยบาย โดยกระทรวงคมนาคมรอหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงเจตจำนงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินโครงการ และขอใช้ผลการศึกษาของ สนข. หากได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ จะเสนอต่อ คจร. เพื่อรีบดำเนินการทันที

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องนี้สมควรอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง โดยใช้ผลการศึกษาของ สนข. เป็นเรื่องที่ดีมาก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนรองรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ขอนแก่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำผลการศึกษามาทบทวน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ หากมีอุปสรรคอาจขอคำปรึกษาจาก รฟม.ได้ เช่น ตั๋วร่วมที่สามารถใช้ได้ร่วมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นต้น