นายกฯร่วมหารือพอช. เยียวยาชุมชนริมทางรถไฟและตั้งศูนย์คนไร้บ้านขก.

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ช่วยเหลือเยียวยาชุมชนริมทางรถไฟ และจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้านขอนแก่น

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือ นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้าพบเพื่อแนะนำตัว พร้อมนำคณะประกอบด้วย นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสนอง รวยสูงเนิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางณัฐนิชา อรรคฮาดจันทร์ อนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุทิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน และกลุ่มเพื่อนคนไร้ที่พึ่ง เข้าพบนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการช่วยเหลือเยียวยาชุมชนริมทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟรางคู่ และการจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟ ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงโดยการร่วมจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อกู้เงินจาก พอช.ซื้อที่ดินและสร้างบ้าน ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟรางคู่ โดยให้กลุ่มประชาชนในชุมชนที่มีความสามารถในการผ่อนซื้อได้เข้าร่วมโครงการ แต่ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ยากจนจริงๆ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จึงได้มีการหารือร่วมกับกับพอช.ว่าจะจัดหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านเป็นลักษณะอาคารสูงเพื่อให้ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง สามารถเช่าซื้อได้ในราคาถูก ซึ่งทางพอช.ก็ตอบรับในหลักการ ซึ่งทางเทศบาลจะประชุมร่วมกับพี่น้องชุมชนทางรถไฟต่อไป

นอกจากนี้ยังได้หารือประเด็นกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งปัจจุบันนี้กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ได้อนุมัติงบประมาณใน การจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้าน ในประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในขณะนี้สามารถจัดซื้อที่ดินได้แล้ว จะเริ่มลงมือและก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2561 พอช.จึงเข้าพบนายกเพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการในส่วนต่างๆ โดยจะชักชวนคนไร้บ้านที่เร่ร่อนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเข้ามาอยู่อาศัย ใช้เป็นสถานที่ตั้งหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการในการสนับสนุนด้านอาชีพเพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้านมีอาชีพที่เหมาะสมมีรายได้ที่มั่นคง ขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มคนไร้บ้านได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีขึ้นและยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง เตรียมความพร้อมในการที่จะมีชีวิตและที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาเชิงสังคม ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป