เทศบาลนครขอนแก่นต้อนรับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรงพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา เรื่อง "ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเทศบาล" และพนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล ได้แก่ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาล รองเลขาธิการสมาคม นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีคลองท่อมใต้ ประธานคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาและกีฬา ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลประเทศแห่งไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี สำหรับการประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา เรื่อง"ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเทศบาล" เป็นการประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลเกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์จากการประชุมและสัมมนาทางวิชาการของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้แทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษาและการกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพตอบสนองความต้องการให้นักเรียนรู้จักความถนัดและความชอบของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนาสมรรถนะสูงสุด ด้วยภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการกีฬาให้เด็กและเยาวชน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชุมชนเมือง ซึ่งมีประชากรจำนวนมากและความแตกต่างทางสถานภาพที่หลากหลาย ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนจำนวนมากในเขตเทศบาลไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้โรงเรียนเทศบาลของแต่ละพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างมากในการให้การศึกษาและการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนที่ถึงเกณฑ์การเข้าศึกษา และไม่สามารถปฏิเสธบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนี้ได้ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการบรรยาย เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเทศบาล” และในภาคบ่ายจะเป็นการศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น