เมนูหลัก

สัญญาสัมปทาน(6)

สัญญาสัมปทาน

ลำดับ

รหัสข้อมูล

สถานที่จัดเก็บ

ดาวน์โหลด

 1.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น ระหว่างบ้านปูเน็กซ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น ผลักดัน Smart Energy เป็นต้นแบบ อปท.ของประเทศไทย

ตู้ 1 ชั้น 4

 2.

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การร่วมมือ ขยายเครือข่าย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูโรคมะเร็งเต้านม & ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม

ตู้ 1 ชั้น 4

 

3.

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินกิจการสาธารณูปโภค ระหว่าง

เทศบาลนคร ขอนแก่น

เทศบาล เมืองศิลา

เทศบาล ตำบลเมืองเก่า

เทศบาล ตำบลสำราญ

เทศบาล ตำบลท่าพระ

ตู้ 1 ชั้น 4

 

  4.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ตู้ 1 ชั้น 4

 

 

 

   

  

  

  

 

ข้อมูลรายงาน

รายงานข้อมูลสถิติเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2556-2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564

คู่มือคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (LPA)

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2563

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2564

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน และ รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน และ รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น

 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย ระหว่าง 3 หน่วยงาน(เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ COVID-19 (หอพัก สถานศึกษาและเอกชน)

  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลนครขอนแก่น

การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดขอนแก่น (SWOT)

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA 2563)

แบบสำรวจผ่าน QR-Code

รับฟังความคิดเห็นฯ

แบบสำรวจ(Poll)

แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชม

100633
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
235
443
4492
8192
100633

ลิงค์ระบบต่างๆ

KhonKaen City Bus

                                           

ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


  

ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ