เมนูหลัก

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2563
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
3 ประจำเดือนธันวาคม 2563
4 ประจำเดือนมกราคม 2564
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
6 ประจำเดือนมีนาคม 2564
7 ประจำเดือนเมษายน 2564
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
9 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
11 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
12 ประจำเดือนกันยายน 2564
11 รายรับ-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม 63-กันยายน 64)

 

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2563
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
3 งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

 

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
2 ประจำเดือนธันวาคม 2560
3 ประจำเดือนมกราคม 2561
4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5 ประจำเดือนมีนาคม 2561
6 ประจำเดือนเมษายน 2561
7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
8 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
10 ประจำเดือนกันยายน 2561
ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
2 ประจำเดือนธันวาคม 2559
3 ประจำเดือนมกราคม 2560
4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
5 ประจำเดือนมีนาคม 2560
6 ประจำเดือนเมษายน 2560
7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
8 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
10 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

 

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2562
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
3 ประจำเดือนธันวาคม 2562
4 ประจำเดือนมกราคม 2563
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
6 ประจำเดือนมีนาคม 2563
7 ประจำเดือนเมษายน 2563
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
11 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
12 ประจำเดือนกันยายน 2563

 

 

   

  

      

 

ข้อมูลรายงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 (LPA)

 รายงานการติดตามฯนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลปฏิบัติงาน ระหว่างปี 2563-2564 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2565  (เทศบาลนครขอนแก่น)

รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย ระหว่าง 3 หน่วยงาน (2563-2565)

รายงานข้อมูลสถิติเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2556-2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566

คู่มือคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 (LPA) ด้านที่4 การบริการสาธารณะ

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (LPA)

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2563

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2564

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2565

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน และ รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน และ รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น

 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย ระหว่าง 3 หน่วยงาน(เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ COVID-19 (หอพัก สถานศึกษาและเอกชน)

  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลนครขอนแก่น

การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดขอนแก่น (SWOT)

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA 2563)

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา

 

ทุ่ม27,000 ล้านสร้างท่าเรือบก 4 จังหวัด

ท่าเรือบก...ลดต้นทุนขนส่ง 2.5 แสนล้าน พลิก! ไทยสู่ 'ฮับ' โลกีสติกส์

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย การรับทุนวิจัย ระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 แห่ง ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างประเทศ

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วม MOU จัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 

เทศบาลนครขอนแก่นและบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ “พัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์ม ดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)”

 

 

 

 

มข.เดินหน้า ม.ดิจิทัล!นำระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP)มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเต็มรูปแบบ

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมหารือโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

 

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : THAILAND ESAN FABRIC EXPO 2023

 

แบบสำรวจผ่าน QR-Code

รับฟังความคิดเห็นฯ

แบบสำรวจ(Poll)

แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชม

256427
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
221
2889
221
12246
256427

ลิงค์ระบบต่างๆ

KhonKaen City Bus


แผนที่เดินรถขอนแก่นซิตี้บัส

เส้นทางเดินรถขอนแก่นซิตี้บัส

เปิดแผนที่! จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ มีที่ไหนบ้าง? (อัพเดทปี 2565)


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


  

ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ