shape
นวัตกรรม
การให้บริการ
อปท.ที่มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
LDI AWARDs
วิธีการชำระภาษี
วิธีที่ 1  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระ ตามประเภทของภาษีที่เทศบาลได้ส่งข้อมูลไปที่บ้านท่าน แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนเสร็จแล้วนำไปยื่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
วิธีที่ 2  ชำระ Online ผ่านบริการ SCB Essy net ของธนาคารไทยพาณิชย์
สำนักงานเทศบาลนครขอนแ ก่น 3/3 ถ.ประชาสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221202 เว็บไซต์ http://www.kkmuni.go.th อีเมล์ [email protected]
เงื่อนไขในการชำระผ่านบริการ SCB Easy net
1. ต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
2. ต้องสมัครบริการออนไลน์ของ SCB Essy net
2. แบบฟอร์มสำหรับ    (05)ใบอนุญาติจำหน่ายอาหาร    (06)จัดตั้งตลาดเอกชน    (07)หนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหาร
                                         (08)จำหน่ายสินค้า    (09)กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    (10)แต่งผม/เสริมสวย    (11) เก็บขนขยะ
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>>  Payin.pdf  หรือ Payin.jpg             
1. แบบฟอร์มสำหรับ    (01)ภาษีบำรุงท้องที่    (02)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    (03)ภาษีป้าย    (04) ค่าเช่า    
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>>  Payin.pdf  หรือ Payin.jpg