พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา ฉบับล่าสุด

ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พระราชบัญญัติเทศบาล-พ.ศ.2496
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา-พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร-พ.ศ.2528
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537
 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด-พ.ศ.2540
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2)
 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
 • พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขฉบับที่ 13)
 • พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์-2562
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร-ฉบับที่-๔๘พ.ศ.-๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติ-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-2562
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 
 • กรอบทิศทางแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
 •  พรก.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 •  พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
 • พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560


 • พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
 • พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 
 • พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
  
 • พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 

     
 • พรบ.ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558 
acp-pdf.png - 7.98 kB 
 • พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558
acp-pdf.png - 7.98 kB 
 • พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2556 
acp-pdf.png - 7.98 kB 
 • พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
acp-pdf.png - 7.98 kB 
 •  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553
acp-pdf.png - 7.98 kB
 •  พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
acp-pdf.png - 7.98 kB
 •  พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552
acp-pdf.png - 7.98 kB
 •  พรก.ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2564
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562
acp-pdf.png - 7.98 kB
 • กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
acp-pdf.png - 7.98 kB