ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

(Government Access Channels : G-Channels)

 

  มีช่องทางการให้บริการ 3 ช่องทาง ได้แก่

             1. การให้บริการผ่านเว็บไซต์

                  - เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th มีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วม 444 หน่วยงาน

                  - ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://info.go.th

                  - ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติ

             2. การให้บริการผ่านโปรแกรมการเข้าถึงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Application ผ่านทางเว็บไซต์ https://apps.go.th

             3. ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่

                  - การให้บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน Government Kiosk ติดตั้งแล้ว 2 แห่ง ณ ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา

                  - จุดบริการข้อมูลข่าวสาร Set Top Box หรือ Smart Box เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร เป็นต้นรายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

Designed by : นางสาวชัชนก สมจิตต์ : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์