การขับเคลื่อนจริยธรรม


        *  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม       Click

        *  กิจกรรมเสริมสร้าง-ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน       Click

        *  แนวปฏิบัติ Dos Don       Click

        *  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมเทศบาลนครขอนแก่น       Click

        *  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น       Click