เทศบาลนครขอนแก่นประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ,ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรี) พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี ,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการ/สำนัก/กอง/ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น และดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ได้เสนอญัตติเรื่องต่างๆต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้ 1.ญัตติรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) เทศบาลนครขอนแก่น ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม 2.ญัตติรายงานแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 เทศบาลนครขอนแก่น 3.ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 4.ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 3 คน เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ 1.นายสุเทพ บัวภา 2. นายณัฎฐกฤษยิ์ พฤกษศรี 3. นายธนิต สมยา 5.ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 3 คน เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ 1. ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ 2. นายอาณากร มาศอมรพันธุ์ 3. นางสาวธัญชนก สิทธิไกรพงษ์ 6.ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 2 คน เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ 1. นายวสันต์ ศรีดอนราช 2. นางสาวพุทธธิดา ดิลกกัลยากุล ท้ายสุดนี้ การประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการประขุมภายใต้กรอบแนวคิดในการทำงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น