เทศบาลนครขอนแก่นประชุมการจัดการประหยัดพลังงานโครงการ การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม “การจัดการประหยัดพลังงานโครงการ การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี จังหวัดขอนแก่น” โดยมี นายภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล , นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข , นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง , นายสรวง สร้อยพาน รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น , นายสื่อกมล ธรรมแสง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาขอนแก่น และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี จังหวัดขอนแก่น โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำหรับการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการรับฟังข้อเสนอ “โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล” ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการการให้สินเชื่อแก่เทศบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ติดตั้ง Solar Rooftop โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้จัดการพลังงานในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน รวมถึงการลงทุนเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และรับฟังข้อเสนอโครง Solar ภาคประชาชนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น