เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชุมชนย่อยประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี, นางสุมารินทร์ กาญจนวรางกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายณัฐกร ศรีนวกุล, นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์, นายธนกฤษ ลิ้มติยะกุล, นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง ) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ดร.โกเมน กันตวธีระ, นายวิษณุ อัครวิมุต ) นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นายภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางปริญดา เอียสกุล ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นายสังวาล เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น, ประธาน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 95 ชุมชน, หน่อยงาน,องค์กรต่างในเขตเทศบาลทั้ง 48 ชมรม เข้าร่วมการประชุม โดยระเบียบวาระที่ 1 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการชมรมสตรีอาเซียนชุมใหม่ มี ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย เป็นประธานคนใหม่ จากนั้นนายเทศมนตรี เชิญชวนและแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการจัดการ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” ประจำปี 2566 8 - 15 เมษายน 2566 "สาดซิ่ง สาดศิลป์" คลื่นมนุษย์ Return ณ บริเวณบึงแก่นนคร และ ถนนข้าวเหนียว ส่วนกำหนดการแต่ละกิจกรรม ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้แจ้งใน facebook : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม และ แฟนเพจ : เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ 1.การคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 5 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ได้แก่ ตัวชุมชนทั้ง 4 เขตในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เขตละ 4 คน และตัวแทน องค์กร ชมรมต่างๆ ทั้ง 48 ชุมชน จำนวน 1 คน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ภาคประชาชน ทั้ง 5 คนนี้จะเข้ามาร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาล ชุดใหญ่ ในการพิจารณา คัดเลือกโครงการที่ ชุมชน,หน่วยงาน องค์กรชุมชน ต่างๆ ทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ เพื่อให้ได้รับมาซึ่งโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด พร้อมจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่อนุมัติอีกด้วย โดยบุคคลที่ประชุมได้คัดเลือก ได้แก่ เขต 1 ร.ต.อ.สุวิช สนอุป ประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2, เขต 2 นายจรูญ น้อยอินทร์ ประธานชุมชนนาคะประเวศน์ , เขต 3 นายสงคราม สีหานนท์ ประธานชุมชนโนนทัน 7, เขต 4 นายสุภกฤษ์ สุภธีระ ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 และตัวแทนองค์กร นางกัญญาณัฐ นครแก้ว อาสาสมัครกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. เรื่องคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ "Khon Kaen Low carbon City" สวนสาธารณะฉบับกระเป๋า มีพื้นที่เป้าหมาย บริเวณทางเท้าและทางข้ามหน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน นำไปสู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถลดปริมาณคาร์บอนได้อย่างแท้จริง 3.เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ 4.โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 5.เทศกาลอีสานสร้างสรรค์เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง “Isan Creative Festival 2023” 1-9 เมษายน 2566 ณ สถานีขนส่งปรับอากาศ(เดิม) และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ 6. กิจกรรมรำวงย้อนยุค ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมรำวงย้อนยุคจัดระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2566 ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ เทศบาลนครขอนแก่น 7.เรื่องระบบเสียงตามสายในชุมชน ซึ่งสำนักสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้เสียงตามสายทุกชุมชมใช้งานได้ สามารถกระจายเสียง เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ในชุมชนและข่าวของเทศบาลนครขอนแก่นให้ คนในชุมชนสามารถได้ทราบไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น