เทศบาลนครขอนแก่นรับฟังการนำเสนอระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ จากตัวแทน บริษัท Mokaru Development (Thailand) จำกัด

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ จากตัวแทน บริษัท Mokaru Development (Thailand) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบวางแผนจัดทำระบบโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข นางสาววันชนกน์ บริกูล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการหารือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ซึ่งเป็นการออกระบบบริการให้ประชาชนสะดวก รวดเร็ว ในการจ่ายค่าธรรมเนียมขยะและช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใด เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น