เทศบาลนครขอนแก่นประชุมการพัฒนาและจัดทำระบบ City Dashboard และการจัดการด้านพลังงาน

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาและจัดทำระบบ City Dashboard และการจัดการด้านพลังงาน โดยมี นายภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล , นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง , นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข , ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องทุกสำนัก/กอง ร่วมประชุมครั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ โครงการ เรื่อง " การพัฒนาเมืองจังหวัดคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี ขอนแก่น " และเรื่องการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนระดับพื้นที่ (บพท.)การพัฒนาและจัดทำระบบ City Dashboard มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนระบบข้อมูลเปิดของเมืองที่มีอยู่ (City Data Inventogy)/ เพื่อให้เมืองมีระบบในการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (City Carbon Footpint - CCF) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่นำไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หากมีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางเทศบาลนครขอนแก่นจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น