เทศาลนครขอนแก่นศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 - 28 มกราคม พ.ศ.2566 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ประขุมมอบนโยบายการทำงาน ประจำปี 2566 ให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนได้มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ดร.โกเมน กันตวธีระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี , นายกฤษณะ ทองดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี , นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ,,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ , นายวิรัช เหลาสะอาด ประธาน อสม. ,ตัวแทนชุมชน ,ตัวแทน อสม. และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้พัฒนาความรู้ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้มีการอบรมและทบทวน ตลอดจนการร่วมถอดบทเรียบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ และการสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งในส่วนของการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพฝ่ายต่างๆในการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงต่อไป หรือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ คือ เทศบาลนครระยอง และเทศบาลตำบลทับมา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานดังกล่าว ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ จะสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แนวทางการทำงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน) มาปรับและประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกองทุนสุขภาพของเทศบาลนครขอนแก่น อันจะส่งผลใหกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น