เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมการจัดเวทีภาคประชาชนเรื่องการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข (แห่งใหม่)

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัด “เวทีภาคประชาชนเรื่องการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข (แห่งใหม่) เทศบาลนครขอนแก่น” โดยมี นายภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย สำหรับ “เวทีภาคประชาชนเรื่องการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข (แห่งใหม่) เทศบาลนครขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข (แห่งใหม่) เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนชาวขอนแก่น ร่วมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข (แห่งใหม่) เทศบาลนครขอนแก่น ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสถานธนานุบาล เทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 (หนองคู)

แสดงความคิดเห็น