เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมการจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2565 โดยมี รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร , ดร.อรอนงค์ แสวงการ ) พร้อมด้วย นายณัฐกร ศรีนวกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางทิมาพร จันทรถง ผู้อำนวยการสำนักคลัง ,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ ,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นางธัญวรัตน์ สานนท์ ผู้อำนวยการส่วนโยธา , ผู้บริหารสถานศึกษา ,หัวหน้าส่วนการงาน ,ตัวแทน อปพร. และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานบุญคูนเมือง เทศบาลนครขอนแก่น มีแนวคิดว่า ศาลหลักเมืองขอนแก่น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เป็นศูนย์ร่วมความเชื่อความศรัทธา งานบุญคูนเมือง จึงเป็นงานบุญที่เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่เมือง และชาวขอนแก่น ซึ่งเทศบาลจัดงานนี้เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2565 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญเมืองขอนแก่น นอกจากนี้เป็นพิธีสมโภชศาลหลักเมือง 66 ปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ -วันที่ 2 ธันวาคม 2565 พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 29 แห่ง ทั่วเมืองขอนแก่น มาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองให้ทุกคนได้กราบไหว้ (การแต่งกาย : เสื้อเหลืองดอกคูน) -วันที่ 3 ธันวาคม 2565 พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 66 ปี พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ และทำบุญตักบาตร, พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 66 ปี, พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี (การแต่งกาย : ชุดขาว), พิธีสวดนพเคราะห์, กิจกรรมโรงทาน (การแต่งกาย : ชุดขาว) - วันที่ 4 ธันวาคม 2564 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สวดมนต์เมือง และอธิษฐานจิต, กิจกรรมโรงทาน (การแต่งกาย : ชุดขาว) - วันที่ 5 ธันวาคม 2564 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมฉลองศาลหลักเมืองขอนแก่น (การแต่งกาย : ชุดโทนสีเหลือง) - วันที่ 6 ธันวาคม 2565 พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 29 แห่ง กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม (การแต่งกาย : เสื้อเหลืองดอกคูน) โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กำชับให้คณะทำงานจัดเตรียมการดำเนินงาน กำหนดการ รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆภายในงาน ตลอดจนการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 096-7526167 หรือ id line : 0967526167 หรือ หมายเลข 083-6758595 คุณสุวรรณรัตน์ หรือ 065-3246519 คุณวรรณา ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น