เทศบาลนครขอนแก่นประชุมชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและชมรมร้านกาแฟ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและชมรมร้านกาแฟ โดยมี นายทัศนัย ประจวบมอญ ผ.อ. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข, ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร คณะกรรมการชมรม และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้ประธานในการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการจัดงาน ISAN BCG Expo 2022 ภายใต้แนวคิด "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ" ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2565 ณ อาคารขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ในการออกบูทสินค้าและบริการเพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของสมาชิกชมรม และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงการรณรงค์ใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน สำหรับงาน ISAN BCG Expo 2022 นั้น จัดโดย ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (Khon Kaen Innovation Centre : KKIC) โดยกลุ่มมิตรผลร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ผ่านการจัดงาน ISAN BCG Expo 2022 ภายใต้แนวคิด "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ" ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2565 ณ อาคารขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณ ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาในภูมิภาค "อีสาน' และกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) อย่างเป็นรูปธรรม และในทุกมิติ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจพร้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวขอนแก่น โดยเฉพาะย่านศรีจันทร์ เพื่อให้นโยบายในการยกระดับเศรษฐกิจและการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี โดยภายในงาน ได้แบ่งออกเป็น 6 โซนสำคัญ ๆ อาทิ 1. Innovative Zone ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Medical และ Bio-Tech & Clean Energy 2. Creative Zone ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Creative Design รวมถึงสินค้างาน Craft Hand ต่าง ๆ ตลอดจนด้านดนตรีที่สนุกสนาน และอาหารที่จัดจ้าน หลากหลาย 3. Green Zone ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับออแกนิค อาทิ Smart Farming เป็นต้น 4. Isan BCG Forum หรือ International Talk & Forum 5. Khon Kaen Innovation Centre ศูนย์กลางข้อมูล BCG รวมถึงการสร้างให้เกิด Business Matching 6. Srichan Creative Park หรือ เวที Talk สร้างสรรค์ ณ ลานศรีจันทร์

แสดงความคิดเห็น