เทศบาลนครขอนแก่นประชุมมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารการคลัง รักษาการ ผอ.สำนักการคลัง ,นางนัชชา ศรีโนนชัย ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ และพนักงานสำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่นร่วมรับฟังนโยบาย ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก โปร่งใส รักษามาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งกับการทำงานของตนเองรวมไปถึงการบริการประชาชนต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และได้เน้นย้ำเรื่องการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการบริการและการบริหาร ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และ เป็นธรรม

แสดงความคิดเห็น