นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์ในรายการฮัลโหลเทศบาล สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความเป็นมา และ โครงการเด่นของเทศบาล

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “ฮัลโหลเทศบาล” สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความเป็นมาของเทศบาลนครขอนแก่น และโครงการเด่นของเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวถึง โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการย่อยๆ เช่น โครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้บ้านใกล้โรงเรียน , โครงการขอนแก่นเมืองใจดีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล , การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ และศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขันติโก) 2. โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (เด็กชายขอบ) 3. คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ Khon Kaen - Low Carbon City และ 4.Smart City นอกจากนี้ นายกเทศมนตรียังได้กล่าวถึง แนวทางการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยในเบื้องต้นเทศบาลนครขอนแก่นได้ช่วยเหลือไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการมอบถุงยังชีพ การสนับสนุนให้จัดทำครัวกลางในชุมชน , การลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคฯ ให้กับสถานประกอบการ สถานศึกษา สถานที่จัดงาน ตลาด , การตรวจคัดกรองเชิงรุก , สร้างระบบเฝ้าระวังในชุมชน โดย อสม. , การให้บริการเชิงรุกในชุมชน ฯลฯ และสิ่งสำคัญในขณะนี้ คือ จัดหาวัคซีนของเทศบาลนครขอนแก่น โดยวัคซีนพื้นฐาน ทางจังหวัดขอนแก่น โดย โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลหลักในการให้บริการวัคซีน Sinovac และ Astrazeneca ตามกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนทางเลือก Sinopharm โดยแจ้งขอรับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โด๊ส (50,000 คน) เพื่อช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการรับวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 70% เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการรับจัดสรรวัคซีน และในประเด็นสุดท้าย นายกเทศมนตรีได้กล่าวถึง การทำงานร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมด้วยดีมาโดยตลอด และได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การบริหารท้องถิ่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานในทุกๆด้านให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่น รายการ "ฮัลโหล...เทศบาล" Seasons1 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นรายการที่จัดทำโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนำเสนอผลงาน โครงการ รางวัลต่างๆ ของเทศบาลสมาชิกทั่วประเทศ ออกอากาศทางช่อง Youtube ส.ท.ท. Channel ซึ่งวัน/เวลา การออกอากาศ เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น