เทศบาลนครขอนแก่นประชุมรายงานผลการประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมรายงานผลการประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี,นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นายศรันย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นนำเสนอหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม,โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน,โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง,โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง,โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่และโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เพื่อเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ หากมีความคืบหน้าประการใด เทศบาลนครขอนแก่น จะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือที่ มท.0816.2/ว 1095 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564 อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้ “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน โดยรายวิชาเพิ่มเติม มีลักษณะต่อเนื่องกัน เป็นหลักสูตรหรือแผนการเรียนรู้ และกำหนดให้สถานศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

แสดงความคิดเห็น