ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจ “อึด ฮึด สู้”

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจ “อึด ฮึด สู้” หุ้มครอบครัว พยุงบุคคล สู่ความเข้มแข็งทางใจ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ต้นแบบเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับเกียรติวิทยากร 1.ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ 2.นายวิษณุกร นาชัยดูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3.นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นางสาวอรรินทร์ หลักกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5.นางสาวพิศภัคตา สียา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และมีผู้เข้าประชุมได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขจากสำนักสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง และภาคีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการระบาดที่ยาวนาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพจิตของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในระยะยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง จึงร่วมกับศูนย์สุขภาพที่ 7 จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในระดับบุคคลให้กับแกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีพลังใจที่จะทำให้ยืนหยัดอดทนต่อปัญหา เกิดการปรับตัวเรียนรู้ ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้

แสดงความคิดเห็น