เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องดอกคูน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System: VCS) โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในการประชุม ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมครั้งนี้ สำหรับการประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้ 1. เพื่อทราบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 2. เพื่อทราบการใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดมหาสารคาม 3. เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อไปดำเนินโครงการสำรอง(Y2) จำนวน 1 โครงการ 4.อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น