เทศบาลนครขอนแก่นประชุมพิจารณากลั่นกรองเอกสารประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร,นางกฤษณา แสนสะอาด,นายสุปัทม์ ทองรัตน์), นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และ พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณากลั่นกรองเอกสารประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ก่อนจะนำส่งผลงานเข้าประกวด โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอโครงการเด่น/นวัตกรรม ด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 โครงการ ดั้งนี้ ด้านความมั่นคงทางสังคม 1.โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน, 2.โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง, ด้านที่อยู่อาศัย 3.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองขอนแก่น (โครงการบ้านมั่นคง), ด้านขนส่ง 4.โครงการขอนแก่นเมืองใจดีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, ด้านสาธารณสุข 5.โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Digital Innovation), ด้านการศึกษา 6.โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563, 7.โครงการอบรมการช่วยเหลือคุ้มโครงและสิทธิเด็ก ทั้งนี้ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ทุกสำนักกองที่รับผิดชอบนำข้อมูลกลับไปพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อส่งเข้าประกวดตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เชิญชวนองค์กรภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานที่เคราพสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

แสดงความคิดเห็น