เทศบาลนครขอนแก่นมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 8 ครอบครัว

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ชุมชนโนนทัน 4 นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล (นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ,นายรัชตะ รัชตะวินิจ ,นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ ,นายสุเทพ บัวภา) นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และประธาน/คณะกรรมการ, อสม.ชุมชน ร่วมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย ซึ่งเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดเหตุฝนตกหนักส่งท้ายฤดูร้อนรับฤดูฝน พายุพัดบ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือน ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องนอน เครื่องอุปโภค บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน ให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 8 ครอบครัว ได้แก่ 1.นางสาวสุภิญญา แก้วบ้านเหล่า บ้านเลขที่ 167/13 ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา, 2.นายแอ๊ด ซาสุด บ้านเลขที่ 74/2 ชุมชนโนนทัน 6 3.นางจิตติมา สุขสมบุญ บ้านเลขที่ 164/4 ชุมชนโนนทัน 3 4.นางพนิดา กองแก้ว บ้านเลขที่ 29/6 ชุมชนโนนทัน 4 5.นางวันดี ข้อยุ่น บ้านเลขที่ 90/35 ชุมชนโนนทัน 4 6.นางสาวฉัตรษฎี ข้อยุ่น บ้านเลขที่ 90/502 ชุมชนโนนทัน 4 7.นายณัฐกุล อนวัชมงคล บ้านเลขที่ 90/602 ชุมชนโนนทัน 4 และ นายศักดิ์ชัย หาญพิชาญชัย บ้านเลขที่ 256/14 ชุมชนโนนทัน 4 สำหรับการมอบถุงยังชีพครั้งนี้เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุ หากพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆสามารถแจ้งการร้องทุกข์ของเทศบาลสามารถได้ 6 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 สามารถยื่นคำร้องที่ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น ช่องทางที่ 2 ผ่านทาง Application ของเทศบาล ชื่อว่า YouPhee ช่องทางที่ 3 ทาง เวปไซต์ของเทศบาลนครขอนแก่น 3.1 เข้า WWW.KKMUNI.GO.TH หรือ เทศบาลนครขอนแก่น 3.2 คลิ้กระบบฐานข้อมูล คลิ้กไปที่ ระบบร้องทุกข์ ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนได้กับประธานชุมชนจำนวน 95 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ช่องทางที่ 5 สื่อโซเชียลมีเดียสาธารณะ คือ - FACEBOOK : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม - FANPAGE : เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล ช่องทางอื่นๆ สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ภายในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)ได้แก่ **สำนักปลัดเทศบาล เบอร์ติดต่อ 043 - 221185 (ร้องเรียนคนเร่ร่อนพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลที่สร้างความเดือนร้อน) **สำนักการช่าง เบอร์ติดต่อ 043 - 221578 (โครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ) **สำนักสวัสดิการ เบอร์ติดต่อ 043 - 271210 (คนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ) **สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ติดต่อ 043 - 225514 (เหตุรำคาญจากกลิ่น,เสียง,ควันต่างๆ , สุนัข ,แมว สัตว์เลี้ยงต่างๆ) แจ้งเกี่ยวกับ การเก็บขยะ, เศษกิ่งไม้ต่างๆ เบอร์ติดต่อ 043 - 223880 **สำนักทะเบียนราษฎร์ เบอร์ติดต่อ 043 - 223648 (แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทำบัตรประชาชน) **ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เบอร์ติดต่อ 043 – 221184,227911 เบอร์ ด่วน 199 (สัตว์มีพิษเข้าบ้าน ไฟไหม้ น้ำท่วม สาธารณภัยต่างๆ) **กองวิชาการและแผนงาน เบอร์ติดต่อ 043 – 221667 (ระบบสารสนเทศ, งบประมาณ,แผนงานและประเมินผล) **สำนักการศึกษา เบอร์ติดต่อ 043 – 225166 (ด้านการศึกษาต่างๆ ,ระบบการศึกษา ,การเรียน-การสอน)

แสดงความคิดเห็น