เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระนครเป็งจาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา, นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน, นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารการคลัง รักษาการ ผอ.สำนักการคลัง, นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ, นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง, นายกวี ศิริชาติวาปี ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล, นางนัชชา ศรีโนนชัย ผอ.ส่วนพัฒนารายได้, นายศรัณย์ เปานาเรียง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมในการประชุม โดยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นในครั้งนี้ มีวาระสำคัญได้แก่ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2564 และการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2564 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นโดยได้มีซักถาม และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้การทำงาน สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้บรรลุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นของทุกภาคส่วน

แสดงความคิดเห็น